Programy unijne

Rok 2012/2013

W ramach działania projektu 9.5 odnośnie inicjatyw na obszarach wiejskich Samorzadowa Szkoła Podstawowa nr 1 brała udział w projekcie pod nazwą „Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności”.

Rok 2012

Na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej z Projektu PROW 2007 – 2013 wykonano plac zabaw dla dzieci.

Rok 2010/2011

W ramach działania 9.5 w szkole działał projekt „Rozwijanie zdolności językowych i pogłębianie umiejętności informatycznych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej”.

Celem były: podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu języka angielskiego oraz posługiwanie się technikami komputerowymi. Zajęcia odbywały się w 6 grupach.

Rok 2009/2010

W ramach działania 9.1.2. w szkole działał projekt „Efektywna nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kazimierza Wielka” Celem głównym było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Celem szczegółowym było: poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych; językowych, komputerowych oraz z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, historii, podniesienie i wyrównywanie poziomu wiedzy uczniów z zaległościami i opóźnieniami, zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji uczniów, zarówno tych najlepszych jak i tych, którzy mają problemy z nauką.

W ramach projektu szkoła otrzymała: komputer, projektor i tablicę interaktywną. Zajęcia odbywały się w 27 grupach.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content