Stołówka

Stołówka szkolna

UWAGA! Od 1 stycznia 2022 roku zmiana sposobu płatności za obiady

Szanowni Państwo.

Od 1 stycznia 2022  płatności za obiady odbywać się będą bezgotówkowo. Wpłat należy dokonywać na podane poniżej konto bankowe

Na początku każdego miesiąca uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej otrzymają karteczki z kwotą do zapłaty. W okresie nauki zdalnej informacje o należnościach za obiady przesłane będą do Rodziców/prawnych opiekunów jako wiadomość przez dziennik elektroniczny.

Zasady odpłatności za obiady w formie przelewów na konto bankowe:

Rodzic zobowiązany jest:

 1. dokonywać opłaty za obiady w formie przelewów do dnia 10 każdego miesiąca,
 2. dokonywać wpłat na następujące konto z opisem przelewu wg poniższego wzoru:

Nr konta: 20 8493 0004 0180 0130 3012 0003

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Kazimierza Wielka

Tytułem:  

Należność za obiady za m-c ……. imię i nazwisko ucznia……. klasa …..

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

 Informujemy, że nadpłaty za niewykorzystane obiady w marcu 2020 roku, zostaną przeniesione na pierwszy miesiąc funkcjonowania stołówki szkolnej.

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.

Koszt obiadu (zupa, II danie, deser) – 6,00 zł.

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Stołówki nieobecność na obiedzie zgłaszają rodzice, opiekunowie, prawni opiekunowie – telefonicznie do sekretariatu (041) 35-21-352 lub osobiście do pani intendent bądź kierownik tego samego dnia w godzinach 730-815.

Stołującemu przysługuje częściowy zwrot z opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby nieobecności.

Opłaty za wyżywienie płatne są z góry w terminie do 10-tego każdego miesiąca u kierownika świetlicy
p. Ewy Gołdyn lub p. intendent Anety Więckowskiej (wejście od kuchni).

Regulamin stołówki szkolnej
 1. Ze stołówki szkolnej jednorazowo może korzystać 48 osób.
 2. Obiad wydawany jest zmianowo, według kończących zajęcia.
 3. Personel kuchni i stołówki liczy 5 osób: szef kuchni, intendent – magazynier, 3 pomoce kuchenne.
 4. Pracą całego bloku żywieniowego kieruje i nadzoruje kierownik świetlicy.
 5. Za ilość, jakość i higienę przyrządzanych posiłków odpowiada szef kuchni.
 6. Z wyżywienia w stołówce mają prawo korzystać:
  • Uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej (w tym uczniowie, którym obiady refunduje MGOPS w Kazimierzy Wielkiej).
  • Jeśli w danym roku szkolnym liczbą chętnych do korzystania z wyżywienia przekracza możliwości przerobowe kuchni i stołówki, dodatkowe zasady rekrutacji określa komisja w składzie: Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, Kierownik świetlicy, Wychowawcy świetlicy. Zasady przedstawiane są do akceptacji Dyrekcji Szkoły.
  • Przy rekrutacji na obiady komisja bierze pod uwagę kilka czynników:
   • pobyt ucznia na świetlicy do późnych godzin (15:30 – 16:00)
   • sytuacja rodzinna ucznia
   • rodzice pracujący zawodowo
   • uczniowie klas I – II zaczynający zajęcia na drugą zmianę
  • Pracownicy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej.
 7. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są przez Kierownika stołówki lub Intendenta.
 8. Opłaty za wyżywienie płatne są z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Nieprzestrzeganie powyższego punktu wiąże się ze skreśleniem ucznia z lity osób korzystających ze stołówki szkolnej.
 9. Nieobecność ucznia w obiedzie rodzice zgłaszają tego samego dnia do godz. 8:15 (telefonicznie do sekretariatu lub osobiście do Intendenta lub Kierownika stołówki).
 10. Kuchnia wydaje codziennie posiłek w formie obiadu dwudaniowego plus deser (2 – 3 razy w tygodniu).
 11. W razie nieobecności dziecka deser zabiera rodzeństwo (jeśli nie został zgłoszony odpis) lub wydaje się dzieciom korzystającym ze stołówki szkolnej (dzieci z rodzin najuboższych).
 12. Obiad od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 14:00.
 13. Wszystkich korzystających z wyżywienia w stołówce obowiązuje:
  • zachowanie ciszy podczas spożywania posiłków,
  • kulturalne zachowanie się przy stole,
  • pozostawienie po posiłku należytego ładu i porządku.
 14. W stołówce obowiązuje samoobsługa, posiłki i naczynia przynosimy i odnosimy samodzielnie do okienek zdawczo-odbiorczych.
 15. Wszystkim korzystającym z wyżywienia, poza osobami uprawnionymi (Dyrektor Szkoły, Kierownik świetlicy) wstęp do kuchni jest zabroniony.
Skip to content