Stołówka

Stołówka szkolna

UWAGA! Od 1 stycznia 2022 roku zmiana sposobu płatności za obiady

Szanowni Państwo.

Od 1 stycznia 2022  płatności za obiady odbywać się będą bezgotówkowo. Wpłat należy dokonywać na podane poniżej konto bankowe

Na początku każdego miesiąca uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej otrzymają karteczki z kwotą do zapłaty. W okresie nauki zdalnej informacje o należnościach za obiady przesłane będą do Rodziców/prawnych opiekunów jako wiadomość przez dziennik elektroniczny.

Zasady odpłatności za obiady w formie przelewów na konto bankowe:

Rodzic zobowiązany jest:

 1. dokonywać opłaty za obiady w formie przelewów do dnia 10 każdego miesiąca,
 2. dokonywać wpłat na następujące konto z opisem przelewu wg poniższego wzoru:

Nr konta: 20 8493 0004 0180 0130 3012 0003

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Kazimierza Wielka

Tytułem:  

Należność za obiady za m-c ……. imię i nazwisko ucznia……. klasa …..

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej

 

Informacja

Koszt obiadu (zupa, II danie, deser) – 8,00 zł.

 

Zwroty za niewykorzystane obiady

 1. Zwrot poniesionych kosztów za obiady może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, imprezy szkolnej, innych przyczyn losowych.
 2. Niezgłoszone nieobecności dziecka na obiedzie nie mogą być podstawą odliczenia.
 3. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub jego rodzic oraz pracownik dokonujący wpłaty zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana jest opłata pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni.
 4. Wychowawca organizujący wycieczkę musi zgłosić intendentowi nieobecność uczniów na 3 dni przed planowanym wyjazdem.
 5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest możliwość dokonania odpisu za niewykorzystany obiad.
 6. Zgłoszenia należy dokonywać do godziny 11.00 rano (telefonicznie lub osobiście do sekretariatu szkoły – 41 3521 352, jak również kierownikowi świetlicy bądź intendentce), a odpisy za obiady będą realizowane od dnia następnego.
  DZIEŃ ZGŁOSZENIA NIE JEST LICZONY JAKO ODPIS.
 7. Niewykorzystane obiady zostaną wydane innym dzieciom zapisanym na stołówkę, które zgłoszą się po ostatniej turze 
 8. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków.
 9. Za zniszczone mienie w stołówce szkolnej (talerze, sztućce, kubki itp.) odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
 10. O nagannym zachowaniu w stołówce szkolnej informowani będą: wychowawca, rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrekcja szkoły.
 11. Za rażące naruszenie regulaminu uczeń może zostać skreślony z listy obiadowej.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content