Świetlica

Świetlica szkolna

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom, których rodzice pracują zawodowo, osobom dojeżdżającym, oczekującym na zajęcia dodatkowe w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to również przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, którego celem jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości ucznia.

Świetlica szkolna, naszym drugim domem.

Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie naszym uczniom opieki wychowawczej. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają wykwalifikowani pedagodzy z wieloletnią praktyką. Pod ich opieką prowadzone są zajęcia świetlicowe w klasach 0 – VIII. Staramy się wspierać talenty naszych uczniów uczestnicząc w konkursach oraz organizując je. Realizujemy ciekawe projekty edukacyjno – wychowawcze, takie jak: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, konkurs „Deser warzywny i owocowy – pyszny, pożywny i zdrowy”, „Śpiewać każdy uczeń może”, „Czarodziejskie Święta” i wiele innych. Na świetlicy uczniowie otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, a często po całym dniu nauki, mogą skorzystać ze świetlicowego księgozbioru, poćwiczyć cierpliwość malując mandale, zagrać w kalambury, gry planszowe, czy też zbudować rycerski zamek z klocków albo wyczarować piracki statek. Staramy się rozwijać zainteresowania dzieci, zachęcając do zabawy przez naukę, najmłodsi wspólnie układają wierszyki i uczą się przez bajkoterapię. Dzięki zabawom ruchowym i spacerom, świetlica zapewnia dzieciom możliwość czynnego wypoczynku.
W przerwach między zajęciami świetlicowymi, działa szkolna stołówka, z której korzystają wszystkie chętne dzieci. Dzięki miłej atmosferze i różnorodnym formom zajęć, świetlica jest miejscem gdzie dzieci dobrze się czują i lubią spędzać czas, zarówno przed jak i po lekcjach. Świetlica szkolna realizuje też od wielu lat „Program dla szkół”, którego celem jest wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Praca świetlicy opiera się na Programie Wychowawczym Świetlicy oraz Rocznym Planie Pracy, układanym pod kątem potrzeb podopiecznych.

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Ewa GOŁDYN – kierownik świetlicy

Ewa KALAFARSKA – wychowawca

Sylwia SZWAJKOWSKA – wychowawca

ŚWIETLICA JEST CZYNNA W GODZINACH 7.00 – 16.00

ABC świetlicy
 1. Zajęcia w świetlicy rozpoczynają się zgodnie z godzinami pracy świetlicy.
 2. Ze świetlicy korzystać mogą uczniowie klas 0–III, oczekujący na autobus szkolny lub których rodzice pracują zawodowo. W szczególnych przypadkach uczniowie klas IV – VII. Uczeń może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica Karty zgłoszeniowej z poświadczeniem o zatrudnieniu (pieczątki zakładu pracy na Karcie zgłoszeniowej).
 3. Z zajęć świetlicy mogą korzystać i inni uczniowie, wprowadzeni przez nauczyciela
  w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych (tzw. „okienka”, zastępstwa).
 4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej spożywają obiady w godzinach od 12.00 – 14.00 (według ustalonego harmonogramu). Obiady są odpłatne.
 5. Z chwilą zgłoszenia się dziecka do świetlicy odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w świetlicy ponosi wychowawca grupy.
 6. Podczas pobytu w świetlicy, dzieci mogą opuścić salę jedynie w następujących wypadkach:
  • do ubikacji po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy;
  • do biblioteki szkolnej po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy;
  • do szatni po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy, tylko w uzasadnionym przypadku;
  • na zajęcia dodatkowe, odbywające się na terenie szkoły.

   7. Dzieci wychodzące do domu:

  • są odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych;
  • są odbierane przez osoby upoważnione, wpisane w Karcie Zgłoszenia;
  • przez osoby posiadające pisemne upoważnienie rodziców;
  • mogą wyjść same, zgodnie z dyspozycją i oświadczeniem rodziców w Karcie zgłoszenia;
  • mogą wyjść same za pisemnym oświadczeniem rodziców z podaniem godziny wyjścia;
  • mają obowiązek każdorazowo zgłaszać swoje wyjście do domu nauczycielowi-wychowawcy grupy, w której przebywa, powiadamiając jednocześnie, kto je odbiera.

   8. O wszelkich zmianach, dotyczących wyjść dzieci, należy obowiązkowo poinformować wychowawców świetlicy na piśmie.

   9. Uczestnik świetlicy:

  • przychodzi do świetlicy w ustalonych godzinach;
  • odnosi się z szacunkiem do wychowawców, personelu szkoły, koleżanek kolegów;
  • jest grzeczny i uprzejmy dla wszystkich;
  • dbała o czystość, higienę i wygląd osobisty;
  • opiekuje się młodszymi i pomaga innym;
  • nie krzyczy, nie hałasuje, nie biega po terenie świetlicy i szkoły;
  • bierze czynny udział we wszystkich zajęciach według planu pod kierunkiem wychowawcy, w tym plastycznych, muzycznych, ruchowych w sali i na boisku szkolnym;
  • uczestnicząc w zajęciach świetlicowych ma prawo do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień;
  • ma prawo do odpoczynku i zabawy;
  • uczy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabia zadania domowe;
  • szanuje wypożyczone gry, książki, piłki itp.;
  • szanuje sprzęt, zabawki, dekoracje w świetlicy, dba o porządek i estetykę sali;
  • porządkuje stanowisko pracy po zajęciach;
  • nosi obuwie zmienne.

   10. Za przestrzeganie Regulaminu świetlicy uczeń może otrzymać nagrody:

  • ustną pochwałę wychowawcy świetlicy;
  • ustną pochwałę wychowawcy świetlicy na forum klasy;
  • pisemną pochwałę w zeszycie;
  • dyplom.

   11. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy uczeń może otrzymać kary:

  • ustne upomnienie wychowawcy świetlicy,
  • ustne upomnienie wychowawcy świetlicy na forum klasy;
  • uwagę w zeszycie do korespondencji lub zeszycie uwag;
  • obniżenie oceny z zachowania

   12. We wszystkich sprawach organizacyjnych i porządkowych oraz dydaktyczno – wychowawczych uczestnicy świetlicy zwracają się do wychowawców oraz kierownika świetlicy.

   13. Wszelkie spory i nieporozumienia rozstrzygają wychowawcy i nauczyciele.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie wymienionych zasad wynikających
z  „Procedur i Regulaminu” świetlicy obowiązujących w naszej szkole.

Adres e- mailowy: swietlicakw1@gmail.com

Powiązane zdjęcia:

Skip to content