Rekrutacja

Zarządzenie nr 3/SSP1/2022

z dnia 10.02.2022 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej

w sprawie postępowania rekrutacyjnego przy przyjmowaniu uczniów

do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej.

zarządza, że:

  1. Kandydatów na uczniów klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych i ich rodziców informuje się o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z informacją organu prowadzącego –Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla klas 1 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka.

1

O rekrutacji do klas pierwszych w Samorządowej Szkole Podstawowej   Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej  informuje się rodziców i prawnych opiekunów poprzez zamieszczenie treści powyższej informacji na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń szkoły oraz udostępnienie do wglądu wydruku informacji w sekretariacie szkoły.

2

      Wykonanie zarządzenia powierza się komisji rekrutacyjnej powołanej w szkole.

      Przewodnicząca –p. Beata Kuchnecka

      Członek komisji-p. Anita Pietrzyk-nauczyciel

      Członek komisji-p. Urszula Bryła –sekretarz szkoły  

                                                                      

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły

Monika Szaleniec

 

 

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

1.03.2022 r. – 31.03.2022 r. do godz. 15:00

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

 

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

21.02.2022 r. – 18.03.2022 r. do godz. 15:00.

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 

 

 

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Skip to content