Rekrutacja

Zarządzenie nr 1/2021

z dnia 28.01.2021 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej

w sprawie informacji o terminach rekrutacji

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej.

zarządza, że:

  • 1 Kandydatów na uczniów klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych i ich rodziców informuje się o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z informacją organu prowadzącego – Zarządzenia nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 22 stycznia 2021 r., poprzez zamieszczenie treści powyższej informacji na stronie internetowej szkoły ssp1kazimierza.pl i na tablicy ogłoszeń szkoły oraz udostępnienie do wglądu wydruku informacji w sekretariacie szkoły.
  • 2 Wykonanie zarządzenia powierza się komisji rekrutacyjnej powołanej w szkole.
  • 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kazimierza Wielka 2021.01.28                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                                                    Monika Szaleniec

 

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkoły podstawowej

1.03.2021 r. – 31.03.2021 r. do godz. 15:00

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

22.02.2021 r. – 15.03.2021 r. do godz. 15:00.

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii

Skip to content