Rekrutacja

 

Zarządzenie nr 5/2023

 z dnia 07.02.2023 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej

w sprawie informacji o terminach rekrutacji

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej.

zarządza, że:

§ 1

Kandydatów na uczniów klasy pierwszej  oraz oddziałów przedszkolnych i ich rodziców informuje się o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z informacją organu prowadzącego – Zarządzenia nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 31 stycznia 2023 r., poprzez zamieszczenie treści powyższej informacji na stronie internetowej szkoły  ssp1kazimierza.pl  i na tablicy ogłoszeń szkoły oraz udostępnienie do wglądu wydruku informacji w sekretariacie szkoły.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji rekrutacyjnej powołanej w szkole.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kazimierza Wielka 2023.02.07                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                                                Monika Szaleniec

 

 

 

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

1.03.2023 r. – 31.03.2023 r. do godz. 15:00

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

 

 

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

20.02.2023 r. – 17.03.2023 r. do godz. 15:00.

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 

Skip to content