Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

 1. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia na początku roku szkolnego, otrzymuje login i hasło konta własnego oraz do konta swojego dziecka.
 2. Fakt otrzymania dostępu do danych zawartych w dzienniku elektronicznym, rodzic zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem.
 3. Hasło powinno być zmienianie co 30 dni. Hasło musi się składać z co najmniej 6 znaków i być kombinacją liter i cyfr. Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od administratora służy tylko do pierwszego zalogowania.
 4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.
 5. Konta rodziców/prawnych opiekunów są niezależne, dają one możliwość:
 • wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,
 • wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach szkolnych,
 • wglądu do wszystkich spóźnień na obowiązkowe zajęcia,
 • wglądu do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia,
 • wglądu do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych, wydarzeń szkolnych,
 • wglądu do ogłoszeń szkolnych,
 • otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,
 • dostępu do danych zawartych w dzienniku poprzez interfejs mobilny w telefonach komórkowych,
 • komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, psychologiem oraz dyrekcją szkoły.
 1. Rodzic ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego lub wziąć udział w szkoleniu organizowanym w szkole po pierwszym zebraniu z rodzicami.
 2. Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.
 3. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów w nauce i frekwencji dziecka.
 4. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły i przekazanych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 5. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie wiadomości, jakie otrzymuje od nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 6. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.
Skip to content