Dowozy

Dowozy

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Przywóz (codziennie): 07:10 – wyjazd po uczniów klas 0 – VIII z Kazimierzy Wielkiej

Odwóz – klasy 0 – VI:

 

L.p.

TRASY AUTOBUSÓW

DNI TYGODNIA

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Hołdowiec –  Gabułtów

1440

 1340

 

1340

1340

1340

2.

Wojciechów- Stradlice Podolany – Cło 

– Kazimierza Mała

1440

1340

1340

1340

1340

3.

Zagórzyce – Zięblice  – Dębiany – Broniszów

1440

1340

1340

1340

1340

Odwóz – klasy VII – VIII:

 

L.p.

TRASY AUTOBUSÓW

DNI TYGODNIA

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Zagórzyce – Zięblice – Krzyż – Broniszów – Gabułtów – Hołdowiec  

1440

 1540

1440

1540

 1440

2.

Wojciechów- Stradlice Podolany – Cło 

– Kazimierza Mała

1440

 1540

 1440

1540

1440

 

Procedura dowozów i odwozów

Z dowozu i odwozu autobusem szkolnym korzystają uczniowie zakwalifikowani zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r., która mówi:

Art. 17., pkt. 1, 2, 3

 1. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.
 2. Droga dziecka ze szkoły nie może przekraczać:
  • 3 km – w przypadku uczniów klas I –IV szkół podstawowych,
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
 3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Art. 14, pkt. 3,4

3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego,

4. Zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt.3 jest zadaniem Gminy.

 1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.
 2. Listę uczniów sporządza kierownik świetlicy w oparciu o Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r., Art. 17., pkt. 1, 2, 3., Art. 14, pkt. 3,4
 3. Rozkład jazdy autobusu szkolnego dostosowany jest do planu lekcji dowożonych uczniów.
 4. Uczniowie którzy przyjeżdżają do szkoły mają obowiązek oczekiwać na autobus szkolny w wyznaczonym przez gminę miejscu, tzn. na przystanku autobusowym.
 5. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci dowożonych lub prawni opiekunowie.
 6. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.
 7. Autobus zatrzymuje się wyłącznie na wyznaczonych przystankach.
 8. Do autobusu zabierani są uczniowie objęci dowozami, oraz inne osoby nie będące uczniami SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, czyli pasażerowie, którzy posiadają zakupione bilety miesięczne lub wykupią bilet u kierowcy pod warunkiem, że nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i nie stanowią zagrożenia dla uczniom SSP Nr 1 przewożonych tym autobusem (nauczyciele – opiekunowie odpowiadają wyłącznie za uczniów SSP Nr 1).
 9. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszej procedurze, decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.
 10. Kierowca odpowiedzialny jest za jazdę autobusem i za odpowiednie zachowanie pasażerów nie będących uczniami SSP Nr 1, a mających bilet na ten autobus. Kierowca zobowiązany jest do usunięcia pasażera autobusu jeśli nie przestrzega pkt.7.
 11. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów lub wypadku opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
 12. Jeśli w zdarzeniu są ranni, opiekun i kierowca udziela niezbędnej pomocy ofiarom zdarzenia oraz wzywa pogotowie ratunkowe i Policję. Powiadamia dyrektora o zaistniałym zdarzeniu. Należy jak najszybciej powiadomić rodziców.
  • nie podejmuje czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu zdarzenia,
  • pozostaje na miejscu zdarzenia do chwili przybycia służb mundurowych.
   Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
 13. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką opiekun ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpiecznego przewozu, a mianowicie:
  • W trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu,
  • W trakcie wsiadania- wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu otwiera przednie drzwi i wychodzi na zewnątrz, sprawdza czy w miejscu wsiadania – wysiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla wsiadających – wysiadających, (szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających),
  • Nadzoruje wsiadanie – wysiadanie uczniów służąc w razie potrzeby pomocą przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi,
  • Po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca wyznaczone miejsca,
  • Po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu czy zamknięte są drzwi tylne – awaryjne, opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,
  • Opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich nauczycielom świetlicy lub nauczycielowi dyżurującemu,
  • Podczas odwozu opiekun odbiera uczniów przebywających na świetlicy (dotyczy klas „0”) lub z placu przy samym wyjściu ze szkoły (uczniowie zobowiązani są do ustawienia zgodnie z przynależnością do danej trasy autobusu), prowadzi ich do autobusu szkolnego wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem sprawdzając listę obecności,
  • Na każdym kolejnym przystanku opiekun wysiada i wyprowadza wysiadających uczniów,
  • Opiekun jeśli jest taka potrzeba przeprowadza uczniów na drugą stronę jezdni.
 14. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
  • wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
  • wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać i niszczyć pojazdu,
  • zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
  • żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, rozmawiać z kierowcą,
  • przewożenia przedmiotów które mogą wyrządzić krzywdę innym podróżnym, cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących i innych niebezpiecznych.
 15. Uczniowie, którzy w wyjątkowych sytuacjach muszą jechać innym kursem autobusu niż nakazuje to plan zajęć, mają obowiązek przekazać opiekunowi, wychowawcom świetlicy lub kierownikowi pisemną zgodę rodziców.
 16. Uczeń który nie będzie korzystał z przywozu lub odwozu na stałe (cały rok szkolny) lub w niektóre dni tygodnia, ma obowiązek dostarczyć do wychowawcy świetlicy lub kierownika odpowiednie oświadczenie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 17. Regulamin przedstawiony jest uczniom, rodzicom i opiekunom każdego roku szkolnego
 18. Załącznikiem do regulaminu jest rozkład jazdy i lista uczniów dojeżdżających.
 19. W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu uczeń zachowujący się nieodpowiednio i nie reagujący na uwagi nauczyciela – opiekuna lub kierowcy może zostać ukarany:
  • nauczyciel – opiekun wpisuje uwagę do dziennika, powiadamiając wychowawcę i kierownika świetlicy; uczniowi zostaje przypomniany obowiązujący regulamin,
  • w przypadku ponownego łamania regulaminu o zdarzeniu powiadomiony zostaje dyrektor szkoły, rozpoczynając odpowiednie procedury, innymi karami przewidzianymi w statucie szkoły.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content