Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w ramach programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” realizowanym w ramach V Osi Priorytetowej POPC, jest możliwość otrzymania na własność sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami – dla dzieci zamieszkałych  na terenie naszej gminy. Warunkiem przyznania w/w sprzętu jest złożenie oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi pracę w PGR przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów, których członkowie rodziny  w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) pracowali niegdyś w zlikwidowanym  państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub w gminie objętej PPGR. 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do 29.10.2021r. wypełnionego i podpisanego oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę. 

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

Powiązane zdjęcia:

Skip to content