Rządowy program – Aktywna tablica

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Program „Aktywna tablica” ma na celu zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci: nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.

W ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”  Gmina Kazimierza Wielka otrzymała dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości:

DOFINANSOWANIE:  35 000 zł             

WKŁAD WŁASNY GMINY KAZIMIERZA WIELKA:  8 750 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 43 750 zł

z przeznaczeniem na doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej w materiały i sprzęt wspomagający specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi, ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwi wdrażanie nowych form i metod nauczania oraz efektywniejsze planowanie procesu lekcyjnego uczniów oraz rozwijanie ich  kompetencji.

W związku z realizacją programu zakupiono

Skip to content