Organizacja egzaminu

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej(wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły);
 • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
  Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin będzie obejmował:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy.

Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru to:

 • angielski;
 • francuski;
 • włoski;
 • hiszpański;
 • niemiecki;
 • rosyjski;
 • ukraiński;

przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W roku szkolnym 2021/2022 nie będzie, tak jak był planowany, przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (do wyboru przez ucznia: historii, fizyki, chemii, geografii lub biologii) – egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU
25 maja 2021 (wtorek), godzina 9.00 język polski 120 minut   / 180 minut**
26 maja 2021 (środa), godzina 9.00 matematyka 100 minut / 150 minut**
27 maja 2021 (czwartek), godzina 9.00  
język obcy 90 minut / 135 minut**

**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

 

Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

W dniu egzaminu:

 1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – 8:25. Listy zdających będą wywieszone na drzwiach sal egzaminacyjnych.
 2. O ustalonej godzinie(8:30) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście, i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
 3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą  przybory do pisania, tj. długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) oraz – w przypadku egzaminu z matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika, aby nie zalać arkusza.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy).

Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 2. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu.
 3. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
  • zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego
   (w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego);
  • sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają w arkuszu
   z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi;
  • sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki zdający powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego);
  • sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach (W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.);
  • zakodować arkusz oraz w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego nakleić naklejki przygotowane przez OKE (zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz  karta odpowiedzi).
  • Nie należy odrywać karty odpowiedzi od zeszytu zadań.
 1. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.
 2. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach (tj. OPO/OMA/OJ** -200, -400, -500, -600, -700, -800, -Q00) oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 3. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.
 4. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.
 5. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie czarnym długopisem.
 6. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
 7. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
  • nie opuszcza sali egzaminacyjnej (Tylko w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu  nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.);
  • nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca;
  • w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi;
  • nie wypowiada uwag i komentarzy;
  • nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 8. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.
 9. W przypadku:
  • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia;
  • wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej;
  • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

 1. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem:

 1. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -Q00 oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją.
 2. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:

  • niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia,
  • występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.

Uczeń, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przeprowadzony w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem. W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przeprowadzonego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu jako „0%”.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 1 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca br.

Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory można znaleźć pod tym adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ 

Podstawa sporządzenia instrukcji: „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022”.

 

Prezentacja – Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym

Powiązane zdjęcia:

Skip to content