Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Punkt Doradztwa Edukacyjno–Zawodowego został przeniesiony do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej.

Koordynatorem jest pani Renata Gorgoń.
e-mail: rgorgon@gmail.com
tel.: 505830772

Do zadań koordynatora należą: współpraca ze szkolnymi doradcami zawodowymi, koordynowanie działań związanych z prowadzeniem szerokiej akcji informacyjno-doradczej dla rodziców i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych.

Więcej informacji pod adresem: https://kuratorium.kielce.pl/pl/doradztwo-zawodowe/

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który zna swoje  zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość.

Program WSDZ stanowi realizację jednolitej, systemowej koncepcji preorientacji
i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników.

Doradztwo zawodowe jest realizowane:

  1. W oddziale przedszkolnym (preorientacja zawodowa) na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego polegających na działaniach o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy;
  2. W klasach I–VI (orientacja zawodowa) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego mających na celu działania
    o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, ukierunkowane na kształtowaniu u uczniów pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy;
  3. W klasach VII i VIII (doradztwo zawodowe) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, polegających na uporządkowaniu i zaplanowaniu działań mające na celu wspieranie uczniów w procesie świadomego
    i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;
  4. Na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  5. Na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
  6. W ramach spotkań z przedstawicielami zawodów.
Skip to content